Selection

Confirmed Athletes

 

Jovina Choo

 

Daniella NG

 

Zixian Er

 

Ryan Lo

 

Edward Tan

 

Terena Lam

 

Yuan Zhen Xu

 

Katrina Yeo

 

James Lim

 

Bernie Chin

 

Wei Chong Tan

 

Jen-E Tan

 

Samuel Neo

Potential Team Position

Boat
1
BOW
Terena Lam
2
MID-BOW
Samuel Neo
3
PIT
Zixian Er
4
GRINDER
James Lim
5
TRIMMER
Edward Tan
6
TRIMMER
Wei Chong Tan
7
MAIN TRIMMER
Yuan Zhen Xu
8
HELM
9
TACTICIAN
Bernie Chin
10
CAPTAIN
Jovina Choo
11
FLOATER
Daniella NG
1
BOW
Terena Lam
2
MID-BOW
Samuel Neo
3
PIT
Zixian Er
4
GRINDER
James Lim
5
TRIMMER
Edward Tan
6
TRIMMER
Wei Chong Tan
7
MAIN TRIMMER
Yuan Zhen Xu
8
HELM
9
TACTICIAN
Bernie Chin
10
CAPTAIN
Jovina Choo
11
FLOATER
Daniella NG

SQUAD

Jovina ChooRyan Lo
Katrina YeoTan Jen-E
Bernie ChinDaniella NG
Terena LamSamuel Neo
Zixian ErJames Lim
Edward TanWei Chong Tan
Yuan Zhen Xu